Sociale voorzieningen in Hongarije

Thema’s > Sociale voorzieningen

Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering

Inleiding
Het Hongaars sociale verzekeringsstelsel biedt bescherming tegen ziekte, zwangerschap,  ouderdom, invaliditeit, beroepszieken en ongevallen, arbeidsongevallen, nabestaanden, opleiding van kinderen en werkloosheid.
Alle mensen die betaalde arbeid verrichten en daaraan gelijkgestelden zijn tegen alle risico’s verzekerd. Hieronder vallen werknemers (inclusief degenen die werkzaam zijn in de publieke sector), zelfstandigen (inclusief leden van coöperaties), diverse groepen gelijkgestelde personen, en personen die inkomenssteun, een werkloosheidsuitkering of een werkloosheidstoelage krijgen vóór hun pensioen.
Hoe verloopt de inschrijving? Iedereen die begint met werken, valt automatisch onder het socialezekerheidsstelsel. Een zelfstandige dient zich bij aanvang van zijn werkzaamheden te laten registreren en een werknemer wordt door zijn werkgever ingeschreven bij het ter plaatse bevoegde belastingkantoor en/of, in voorkomende gevallen, bij de bevoegde instanties voor sociale zekerheid. De werkgever en de werknemer moeten beiden premies betalen. Personen die zich vrijwillig bij het socialezekerheidsstelsel aansluiten, kunnen met de bevoegde instantie voor sociale zekerheid een overeenkomst sluiten. Volgens een nieuwe wet is de tweede pijler sinds 2 november 2010 niet meer verplicht. Tot 1 maart 2011 hadden verplicht verzekerden die waren aangesloten bij de eerste en de tweede pijler de vrije keuze om in de eerste pijler te blijven of op vrijwillige basis uitsluitend in de tweede pijler te blijven. In laatstgenoemd geval verkrijgen degenen die alleen in de tweede pijler zijn gebleven na hun keuze geen verdere rechten volgens de eerste pijler, maar de reeds verworven rechten gaan niet verloren. Het verplichte stelsel blijft overwegend publiek. Hongarije is teruggekeerd naar het pensioenstelsel met twee pijlers op basis van een verplicht socialezekerheidsstelsel enerzijds en een vrijwillige spaarregeling anderzijds.
Niet-werkende ingezetenen betalen een bedrag ineens van 6 390 HUF (22 EUR) om gedekt te zijn voor hun gezondheidsrisico’s.

Het sociale zekerheidsstelsel
Het Hongaarse socialezekerheidsstelsel bestaat uit vijf takken: Pensioenen en de gezondheidszorg (met inbegrip van het wettelijk stelsel voor arbeidsongevallen) worden aangemerkt als sociale verzekering. De andere drie takken zijn de werkloosheidsverzekering, de regeling voor gezinssteun en het stelsel van sociale voorzieningen.
Organisatie, beheer en beleid inzake het Hongaarse socialezekerheidsstelsel zijn gecentraliseerd, de dienst voor sociale prestaties is gedecentraliseerd.

Ziektekostenverzekering
In Hongarije bestaat er één enkele ziekteverzekeringsvorm. Het ministerie van Personeelszaken (Emberi Erőforrások Minisztériuma) is verantwoordelijk voor het toezicht. Het ministerie houdt toezicht op de door verzekeraars, ziekenfondsen en zorgaanbieders geleverde prestaties op het gebied van gezondheidszorg, en onderzoekt klachten over de door de zorgverzekeringsinstellingen gevolgde procedures. De nationale zorgverzekeringskas (OEP) bestaat uit een centraal orgaan en 19 regionale zorgverzekeringskassen. De rechtsposities die vanaf het moment van hun ontstaan ipso facto het recht geven als verplicht verzekerde te worden aangemerkt, zijn wettelijk bepaald. De werkgever is verplicht zijn werknemers aan te melden en voor deze personen premies af te dragen aan de bevoegde fiscale autoriteiten, die op hun beurt de benodigde gegevens doorgeven aan de bevoegde, regionale zorgverzekeringskassen. Gezondheidszorgdiensten kunnen worden verleend door bepaalde zorgverleners, waaronder particuliere aanbieders waarmee het Nationale Fonds voor de Ziektekostenverzekering (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OEP) een overeenkomst heeft gesloten.

Pensioenverzekering
In 1997 is de wettelijke pensioenverzekering grondig herzien. Het nieuwe stelsel is op 1 januari 1998 ingegaan en rust op twee pilaren. De hervormde eerste pilaar is zoals voorheen een verplicht algemeen ouderdomspensioen, dat wordt beheerd door de overheid en gefinancierd volgens het omslagbeginsel. De regeling van de pensioenverzekering volgens de eerste pilaar staat onder toezicht van het ministerie van Personeelszaken (Emberi Erőforrások Minisztériuma) en wordt beheerd door de Centrale Administratie van Nationale Pensioenverzekering (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, ONYF) en de directoraten voor pensioenverzekering van de provinciale overheid. Het directoraat Pensioenbetaling, een speciaal orgaan dat verbonden is aan de Centrale Administratie van Nationale Pensioenverzekering, is in feite verantwoordelijk voor de betaling van elke vorm van pensioen aan de gepensioneerden (met uitzondering van de tweede pilaar). Het verplichte stelsel blijft overwegend publiek. Hongarije is teruggekeerd naar het pensioenstelsel met twee pijlers op basis van een verplicht socialezekerheidsstelsel enerzijds en een vrijwillige spaarregeling anderzijds.
De rest van de tweede pilaar is sinds 3 november 2010 vrijwillig en wordt volledig gefinancierd en beheerd door diverse bevoegde en onafhankelijke particuliere pensioenfondsen die onder toezicht staan van de Hongaarse financiële toezichthouder (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete).
Vanaf 1 januari 2012 worden de voormalige mogelijkheden voor vervroegd pensioen, met uitzondering van vrouwen met 40 dienstjaren (nők 40 év jogosultsági idővel), gefaseerd uit het pensioenstelsel geschrapt. De voormalige mogelijkheden voor vervroegd pensioen onder de pensioengerechtigde leeftijd worden omgezet in sociale uitkeringen, de zogenoemde “uitkeringen vóór pensioengerechtigde leeftijd”, en zijn dus geen pensioenen meer als uitkering voor inkomensvervanging bij ouderdom.
Vanaf 1 januari 2012 worden de uitkeringen aan personen die onder de pensioengerechtigde leeftijd een invaliditeitspensioen ontvangen omgezet in invaliditeits- of revalidatie-uitkeringen uit de gezondheidsverzekering; de uitkeringen voor personen die boven de pensioengerechtigde leeftijd een invaliditeitspensioen ontvangen worden omgezet in een ouderdomspensioen.

Werkloosheidsverzekering
Tegen werkloosheid bestaat een verzekering, waartoe zowel werkgevers als werknemers bijdragen. Er zijn zowel actieve als passieve arbeidsmarktmaatregelen om de werkgelegenheid te stimuleren en de werklozen te steunen. Alle ingezetenen, ook EER-staatsburgers, kunnen ongeacht de verzekeringsrelatie een beroep doen op arbeidsbemiddelingsdiensten. Het ministerie voor Nationale Economie (Nemzetgazdasági Minisztérium) is belast met het stelsel voor werkloosheidsverzekering. De institutionele structuur van het Hongaarse werkgelegenheidsbeleid bestaat uit de volgende twee hoofdcategorieën: autonome organen en administratieve organen. De Nationale Dienst voor Werkgelegenheid beheert de werkgelegenheid. Deze dienst bestaat uit het Nationaal Arbeidsbureau (Nemzeti Munkaügyi Hivatal), de Departementale Arbeidscentra, de plaatselijke kantoren van de Departementale Arbeidscentra en de Departementale Centra voor de Ontwikkeling en Opleiding van de Beroepsbevolking. Het autonome orgaan bestaat uit de Nationale Economische en Sociale Raad, het Bestuursorgaan van het Arbeidsmarktfonds en de Regionale Arbeidsraden.

Stelsel van gezinstoelagen
Het ministerie van Personeelszaken (Emberi Erőforrások Minisztériuma) is verantwoordelijk voor de gezinstoelagen. Het stelsel van gezinstoelagen is een algemene regeling en staat derhalve open voor alle burgers die aan de vereisten voldoen. Elke burger die een kind tot een bepaalde leeftijd heeft, kan recht hebben op een of meer gezinstoelagen. De regeling voor gezinstoelagen wordt uitgevoerd en beheerd door het Hongaarse ministerie van Financiën (Magyar Államkincstár) en het Nationale Fonds voor de Ziektekostenverzekering (Országos Egészségbiztosítási Pénztár).

Het stelsel van sociale bijstand
De plaatselijke overheden beheren het stelsel van sociale bijstand. Er worden diverse vormen van sociale bijstand verleend door de plaatselijke overheden. Het ministerie van Personeelszaken (Emberi Erőforrások Minisztériuma) is verantwoordelijk voor het toezicht.

DIT KAN U OOK INTERESSEREN:
Share

Een gedachte over “Sociale voorzieningen in Hongarije

  1. Linda van Eerdenburg

    Kunt u mij vertellen of de Hongaarse ziektekostenverzekering ook colon stoma materiaal vergoedt?
    Ik ben een stoma gebruiker en momenteel vergoedt VGZ alle benodigde materialen. Als ik naar Hongarije verhuis, kan ik me daar dan voor verzekeren, ook al is het een bestaande en chronische conditie?

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *