Sociale voorzieningen in Hongarije

De verzekering dekt alle verwondingen en ziekten die zijn ontstaan tijdens het werk of verband houden met het werk, verwondingen en ziekten die zijn ontstaan op weg naar en van het werk (arbeidsongevallen), evenals ziekten of een verslechtering van de gezondheidstoestand voortvloeiend uit de gevaren van het verrichte werk (beroepsziekten). De beroepsziekten zijn vastgesteld door de regering. De verzekering dekt geen verwondingen of ziekten die uitsluitend het gevolg zijn van het gedrag van de betrokkene.
De betaling van de verplichte premies voor de zorgverzekering door de werknemer en de werkgever geeft de verzekerde ook recht op medische zorg in verband met een ongeval. De ziekteverzekering kent de volgende vier uitkeringen:

 • verstrekkingen in natura, te weten gezondheidszorg;
 • uitkeringen zoals betalingen en vergoedingen bij ongevallen.

Wat wordt er gedekt?

Uitkeringen in natura
De medische verstrekkingen in verband met een ongeval omvatten algemene medische zorg, 100 % vergoeding van geneesmiddelen, therapeutische hulpmiddelen en gezondheidszorg, en vergoeding van bepaalde tandheelkundige behandelingen die te maken hebben met de ziekte of de verwonding.
Daarnaast biedt de verzekering dekking aan: Hongaarse staatsburgers die zijn ingeschreven bij instellingen voor middelbaar of hoger onderwijs of die een praktijkopleiding volgen, personen die een behandeling ondergaan in een instelling voor psychosociale therapie, gedetineerden, vrijwilligers die werkzaamheden of activiteiten verrichten voor het algemeen belang en werknemers met een tijdelijke werkvergunning.

Uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte
Ongevallenuitkeringen (Baleseti táppénz) worden betaald aan personen die ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte arbeidsongeschikt zijn geraakt of die door hun gezondheidstoestand of het ontbreken van een therapeutisch hulpmiddel niet in staat zijn hun werkzaamheden uit te voeren. De hoogte van de ongevallenuitkering is gelijk aan 100 % van het inkomen (of 90 % in geval van een ongeluk tijdens het reizen). Deze uitkering wordt betaald gedurende één jaar, verlenging met nog één jaar is mogelijk.

Uitkeringen bij bedrijfsongevallen
Personen waarvan de arbeidsgeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte met meer dan 13-15 % is afgenomen en die geen recht hebben op een invaliditeitspensioen, hebben recht op een bedrijfsongevallentoelage (Baleseti járadék). Als de mate van arbeidsongeschiktheid minder is dan of gelijk is aan 25 %, wordt deze toelage uitgekeerd gedurende een periode van twee jaar, anders wordt deze uitbetaald voor de volledige duur van de verminderde arbeidsgeschiktheid. De hoogte van de ongevallentoelage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en bedraagt 8, 10, 15 of 30 % van het gemiddelde maandinkomen.

Invaliditeitspensioen in verband met een bedrijfsongeval
Met ingang van 1 januari 2012 kan er geen invaliditeitspensioen in verband met een bedrijfsongeval worden toegekend. Zie het gedeelte over invaliditeitspensioenen.
Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en beroepsziekte te krijgen?
Het bevoegde team revalidatiedeskundigen dat ter zake is gevormd, voert een complexe beoordeling uit van medische, sociale en arbeidsgerelatieerde aspecten. Op grond van deze beoordeling beslist het team over het percentage invaliditeit, het arbeidsvermogen en de mogelijkheid van revalidatie. Indien revalidatie mogelijk is, neemt het team de relevante aanwijzingen dienaangaande op en vermeldt het hoe lang de revalidatie zal duren.
Uitkeringen moeten met gebruikmaking van een officiële formulier worden aangevraagd. Personen die woonachtig zijn in Hongarije kunnen een dergelijke aanvraag persoonlijk, schriftelijk of elektronisch indienen bij elke uitvoeringsinstantie van de ziekteverzekering. Aanvraagformulieren kunnen worden gedownload via http://www.oep.hu of worden verkregen via elke uitvoeringsinstantie.
Personen die buiten de EU of EER woonachtig zijn of verblijven moeten hun aanvraag indienen bij de directie van regionale pensioenverzekeringen van centraal Hongarije. Indien de aanvraag niet persoonlijk door de aanvrager wordt ingediend, moet het formulier door de aanvrager zijn ondertekend en moet de handtekening zijn gelegaliseerd door een notaris, door een vertegenwoordiging van de Republiek Hongarije in het buitenland, of door de buitenlandse autoriteiten.

Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen

Wie komt in aanmerking voor een gezinstoelage?

In Hongarije bestaat de ondersteuning van gezinnen uit de volgende prestaties:

 • kinderbijslag,
 • kinderthuiszorgtoelage,
 • opvoedingstoelage,
 • geboortetoelage,
 • zwangerschaps- of bevallingsuitkeringen,
 • toelage voor kinderopvang.

De eerste vier uitkeringen worden toegekend en uitgekeerd door het Hongaarse ministerie van Financiën en de regionale instellingen hiervan; de laatste twee worden toegekend en uitgekeerd door de nationale zorgverzekeringskas en haar regionale kantoren, alsmede door de afdeling sociale verzekeringen van grote ondernemingen.

Kinderbijslag
Dit is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor opvoeding en onderwijs van kinderen. De kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de biologische ouder, echtgenoot/echtgenote van de biologische ouder, adoptiefouder, pleegouder, het gezinsvervangend tehuis, de voogd of elke andere persoon bij wie het kind tijdelijk is geplaatst. De rechthebbende kan kinderbijslag voor de kosten van opvoeding aanvragen vanaf de geboorte van een kind, en tot de leeftijd van twintig jaar voor een kind dat niet meer leerplichtig is maar dat aantoonbaar schoolgaand is of ingeschreven staat bij een openbare onderwijsinstelling, (in het geval van speciale onderwijsbehoeften, tot het 23e levensjaar), en dat tot zijn huishouding behoort. De kinderbijslag kan worden stopgezet als het kind een bepaald aantal keer zonder goede reden niet naar school is geweest. Er wordt geen kinderbijslag uitgekeerd voor studenten die staan ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs. Kinderen die voor hun studie tijdelijk elders in het land of in het buitenland wonen of die elders een medische behandeling ondergaan, worden beschouwd als behorend tot het huishouden.

Kinderthuiszorgtoelage
De toelage voor kinderthuiszorg wordt uitgekeerd aan ouders, pleegouders of voogden van kinderen tot drie jaar die tot hun huishouding behoren, of bij tweelingen tot aan het einde van het eerste jaar verplicht onderwijs of bij een chronisch ziek of gehandicapt kind tot de leeftijd van tien jaar. De uitkering kan worden betaald aan een grootouder als het kind één jaar is en met schriftelijke instemming van de ouders bij de ouders thuis wordt grootgebracht en verzorgd. De ouder die de toelage voor kinderopvang ontvangt, mag geen betaald werk verrichten totdat het kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt. Daarna kan de ouder tot dertig uur per week werken, of langer, als het werk thuis wordt verricht. De ouder van een ziek kind kan betaald werk verrichten zonder tijdbeperking als het kind ouder is dan een jaar. De ouder van een tweeling van meer dan een jaar kan voltijds werken; in dat geval wordt alleen het algemene bedrag van de kinderthuiszorgtoelage uitgekeerd. Indien de ouder niet meer dan dertig uur per week werkt, wordt het hogere bedrag voor tweelingen ontvangen. De grootouder mag geen betaald werk verrichten als het kind jonger is dan drie jaar. Is het kind ouder dan drie jaar, dan kan de begunstigde betaald werk verrichten tot dertig uur per week of, als het werk thuis wordt verricht, zonder tijdbeperking.

DIT KAN U OOK INTERESSEREN:
Share

Een gedachte over “Sociale voorzieningen in Hongarije

 1. Linda van Eerdenburg

  Kunt u mij vertellen of de Hongaarse ziektekostenverzekering ook colon stoma materiaal vergoedt?
  Ik ben een stoma gebruiker en momenteel vergoedt VGZ alle benodigde materialen. Als ik naar Hongarije verhuis, kan ik me daar dan voor verzekeren, ook al is het een bestaande en chronische conditie?

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *