Sociale voorzieningen in Hongarije

Intramurale zorg
Intramurale specialistische zorg wordt in verschillende soorten faciliteiten geboden, dat wil zeggen instellingen (voor chronische zorg, revalidatie of verpleging), ziekenhuizen, nationale instellingen (voor zeer specialistische zorg), universitaire poliklinieken en dagbehandelcentra.
Een patiënt die in het ziekenhuis wordt behandeld omdat zijn gezondheidstoestand dit vereist, heeft recht op de volgende verstrekkingen die zijn opgenomen in het forfaitaire bedrag per ligdag:

 • diagnostisch onderzoek,
 • behandelingen die zijn voorgeschreven door een arts, inclusief chirurgische ingrepen, therapeutische instrumenten die hierbij worden gebruikt, prothetische instrumenten;
 • geneesmiddelen, bloedafnames, verbandmiddelen, therapeutische hulpmiddelen;
 • therapeutische zorg,
 • voedingsadviezen en adviezen over persoonlijke verzorging,
 • voeding, een door een arts voorgeschreven dieet,
 • opname van de patiënt in een therapeutische instelling voor bedlegerige patiënten, zolang zijn gezondheidstoestand dit vereist, afhankelijk van de beschikbaarheid en met inachtneming van de professionele en ethische eisen die aan de benodigde zorg worden gesteld.

De patiënt heeft tevens recht op een financiële bijdrage van de zorgverzekering voor de aanschaf van therapeutische apparaten die hem definitief zijn voorgeschreven, en op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en huur van deze apparaten. In de ziekenhuizen en klinieken kunnen diverse soorten zorg worden verleend: waardonder diagnostiek, therapeutische zorg, revalidatie en lichamelijke verzorging. Deze zorg kan continu of periodiek worden verleend; het kan gaan om één ingreep of een behandeling die met een bepaalde regelmaat wordt gegeven en waarbij de patiënt gedurende een vastgestelde periode wordt gevolgd. Voor bepaalde ziekten vindt behandeling plaats op basis van een wachtlijst. In dat geval krijgt de patiënt zorg wanneer hij aan de beurt is. Deze wachtlijsten kunnen worden geraadpleegd op de internetsites van de zorgaanbieders. Indien de ziekte verergert, moeten nieuwe onderzoeken worden gedaan en kan de plaats op de wachtlijst afhankelijk van de uitkomsten hiervan worden aangepast.

Medische apparatuur
De regels voor vergoeding van medische hulpmiddelen zijn in de wet vastgelegd. De informatie over de medische hulpmiddelen die worden vergoed wordt gepubliceerd in het blad van de nationale zorgverzekeringskas. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten de medische hulpmiddelen zijn voorgeschreven door een arts. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op basis van het percentage van de prijs (98/90/80/70/60/50 of 45%). Voor medische hulpmiddelen in de hoogste vergoedingscategorie komt elke eigen bijdrage boven 5 000 HUF (18 EUR) ten laste van de Nationale Zorgverzekeringskas.

Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen?
U bent vrij in de keuze van een arts, onafhankelijk van de aard van zijn of haar contractuele binding. De patiënten dienen zich in te schrijven bij één huisarts. Er zijn geen geografische beperkingen. Het is toegestaan om eens per jaar van arts te veranderen (of vaker indien gerechtvaardigd). De verzekerde kan hiervoor terecht bij alle zorgaanbieders die een overeenkomst hebben met de OEP. Hij is vrij in de keuze van de arts als het gaat om de basiszorg. De zorg aan poliklinische patiënten en/of aan bedlegerige patiënten wordt verleend door de zorgaanbieder die hiervoor wordt aangewezen op basis van de opgegeven woon- of verblijfplaats. Indien de behandeling wordt voorgeschreven door de huisarts, gaat de patiënt naar de zorginstelling in of nabij de eigen woonplaats of de plaats van de huisartsenpraktijk.

Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte

Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering?

Verzekerden en moeders die een ziek kind verzorgen die arbeidsongeschikt raken hebben recht op een uitkering.

Wat wordt er gedekt?

Bij ziekteverzuim wordt gedurende maximaal 15 werkdagen per jaar een vergoeding (Távolléti díj, betegszabadság) ter hoogte van 70 % van het bruto dagloon betaald door de werkgever. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde dagelijks bruto-inkomen (behalve bij bedreigde zwangerschap).
Zolang de betrokkene de status van verzekerde heeft, kan een ziekte-uitkering (Táppénz) worden toegekend voor de duur van maximaal één jaar. De hoogte van deze uitkering is 60 % van het gemiddelde bruto dagloon tot een maximum van twee keer het bruto minimumloon (156 000 HUF (547 EUR) per maand).

Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen?

Gevallen van arbeidsongeschiktheid moeten altijd door een arts worden bevestigd. Er is geen formele termijn gesteld. Periodieke herkeuring is verplicht. De frequentie wordt door de arts bepaald.

De ziekte-uitkering wordt binnen dertig dagen betaald door de zorgverzekeringskas van de bureaus van de provinciale overheid of op de betaaldag door de socialeverzekeringskas (een werkgever die meer dan 100 werknemers in dienst heeft, is verplicht een socialeverzekeringskas in het leven te roepen).

Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen

Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering?

Uitkeringen bij zwangerschap en bevalling
Zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen worden toegewezen aan vrouwen die in de twee jaar voorafgaand aan de geboorte van het kind gedurende ten minste 365 dagen als verzekerde werden aangemerkt voor de zorgverzekering en die bevallen:

 • terwijl zij nog verzekerd zijn (bijvoorbeeld via een arbeidscontract),
 • binnen 42 dagen na afloop van de verzekering,
 • binnen 42 dagen na afloop van de verzekering terwijl zij een ongevallenuitkering (Baleseti táppénz) ontvangen (of binnen 28 dagen na beëindiging van de uitkering),
 • na afloop van de verzekering terwijl zij een ziekte-uitkering (Táppénz) ontvangen (of binnen 28 dagen na beëindiging van de uitkering).

Een vrouw die een kind opvoedt met de bedoeling het te adopteren, heeft eveneens recht op deze uitkeringen indien zij op de dag waarop het kind aan haar wordt toevertrouwd aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. In dat geval krijgt zij een zwangerschaps- en bevallingsuitkering vanaf de dag dat het kind aan haar wordt toevertrouwd tot het einde van de periode van zwangerschapsverlof.
Deze uitkering wordt niet uitgekeerd aan verzekerden die:

 • volledig worden doorbetaald, gedurende de periode waarin zij hun volledige salaris ontvangen;
 • werk verrichten waarvoor op welke basis dan ook een vergoeding wordt betaald — met uitzondering van vergoedingen voor diensten die onder het auteursrecht vallen of vergoedingen die zijn uitgesloten van de inkomstenbelasting — of die een betaalde activiteit verrichten waarvoor toestemming van de autoriteiten is vereist.

Indien de verzekerde gedurende haar zwangerschapsverlof een deel van haar salaris ontvangt, heeft zij recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor het resterende deel van haar salaris.

Geboortetoelage
Voor een geboortetoelage komen in aanmerking: legaal in Hongarije verblijvende vrouwen die zijn bevallen, adoptie-ouders, voogden, en vaders, als de moeder is overleden. Ouders die voor de geboorte van hun kind hebben toegestemd in adoptie van dat kind, hebben geen recht op een geboortetoelage. pasgeborenen die op basis van een definitieve uitspraak van de voogdijraad worden geplaatst, vallen onder de kinderbescherming.

Wat wordt er gedekt?

Uitkeringen bij zwangerschap en bevalling
Moeders hebben recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende hun zwangerschapsverlof, voor maximaal 168 dagen. De maximale duur van het zwangerschapsverlof is 24 weken, waarvan voor zover mogelijk vier weken moeten worden opgenomen voor de verwachte bevallingsdatum. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering bedraagt 70 % van het gemiddelde daginkomen in het kalenderjaar voorafgaand aan de eerste dag van het zwangerschapsverlof. Dit bedrag wordt in de loop van het zwangerschapsverlof uitgekeerd aan de moeder of aan de vrouw die het kind gaat adopteren en die aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

DIT KAN U OOK INTERESSEREN:
Share

Een gedachte over “Sociale voorzieningen in Hongarije

 1. Linda van Eerdenburg

  Kunt u mij vertellen of de Hongaarse ziektekostenverzekering ook colon stoma materiaal vergoedt?
  Ik ben een stoma gebruiker en momenteel vergoedt VGZ alle benodigde materialen. Als ik naar Hongarije verhuis, kan ik me daar dan voor verzekeren, ook al is het een bestaande en chronische conditie?

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *