Sociale voorzieningen in Hongarije

Aanvragen worden door lokale autoriteiten geëvalueerd. De aanvrager dient een formulier in te vullen onder bijvoeging van documenten waaruit het gezinsinkomen blijkt (in het geval van personen op werkzame leeftijd (aktív korúak ellátása) ook het gezinsvermogen). In bepaalde situaties zijn nog andere stukken nodig, bijvoorbeeld een document over gezondheidsproblemen of een verklaring van de openbare dienst voor de arbeidsvoorziening over de beëindiging van de werkloosheidsuitkering (Álláskeresési járadék). De plaatselijke autoriteit moet binnen 22 werkdagen een besluit nemen over de aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd met nogmaals 22 dagen.

Hoofdstuk XII: Langdurige zorg

Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg?
Zorgdiensten kunnen worden verleend aan personen die op de een of andere manier afhankelijk zijn. De aard van de aangevraagde dienst zal afhangen van de behoefte van de betrokkene.

Langdurige zorg voor ouderen
Deze diensten worden verstrekt conform de mate van afhankelijkheid van de betrokkene.

  • Bij een zorgbehoefte van minder dan vier uur per dag kan worden volstaan met thuiszorg;
  • Bij een zorgbehoefte van meer dan vier uur per dag kan worden gekozen voor verzorging in een tehuis voor ouderen.

Langdurige zorg voor mensen met een handicap
De betrokkene moet:

  • een bepaalde soort handicap hebben
  • blind of ernstig slechtziend zijn;
  • doof of bijzonder slechthorend zijn;
  • sinds geboorte mentaal gehandicapt zijn of dat zijn geworden vóór het 14e levensjaar;
  • lichamelijk en/of functioneel dermate ernstig gehandicapt zijn dat hulp van derden nodig is.

Langdurige zorg voor psychiatrische patiënten, verslaafden en daklozen
Om in aanmerking te komen voor deze diensten, moet de betrokkene sterk afhankelijk zijn (d.w.z. onvoldoende in staat zijn om alledaagse activiteiten uit te voeren).

Verzorgingstoelage
Er wordt een verzorgingstoelage betaald aan personen die langdurig zorg verlenen aan gezinsleden die gehandicapt zijn of jonger dan 18 jaar en blijvend ziek zijn.

Wat wordt er gedekt?

Er bestaat geen specifieke definitie van langdurige zorg en er is geen afzonderlijk stelsel voor langdurige zorg. De langdurige zorgdiensten worden verleend in het kader van het stelsel voor gezondheidszorg en sociale diensten. Langdurige zorgdiensten zijn gebaseerd op sociale bijstand en worden gefinancierd uit de algemene middelen. Zowel uitkeringen als verstrekkingen in natura komen voor.

Verzorgingstoelage
Voor ernstig gehandicapten is de hoogte van de uitkering 100 % van het minimumpensioen. Voor ernstig gehandicapten die intensieve zorg behoeven, wordt 130 % van het minimumpensioen uitgekeerd.

Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen?
In het geval van langdurige zorgdiensten wordt overeenkomstig de Sociale Wet in persoonlijke sociale zorg (sociale diensten) voorzien door de centrale en plaatselijke overheden. De plaatselijke overheden zijn verantwoordelijk voor het beheer van de verstrekkingen. Naast de plaatselijke overheden kunnen diensten worden verleend door ngo’s en kerken, maar alleen de plaatselijke overheid is verplicht tot het verlenen van deze diensten.
In het geval van persoonlijke sociale zorg (sociale diensten) vindt er een uitgebreide evaluatie plaats voor thuiszorg en tehuizen voor bejaarden. Voor personen die afhankelijk zijn, vindt geen periodieke herkeuring plaats. Langdurige zorg voor psychiatrische patiënten, verslaafden en daklozen wordt wel regelmatig getoetst. Deze herkeuring vindt elke vijf jaar plaats om hun gezondheidstoestand vast te stellen en om een persoonlijk ontwikkelingsplan op of bij te stellen. (Als het onderzoek uitwijst dat er geen zorg nodig is, dient de patiënt de instelling te verlaten.) Er wordt gebruikgemaakt van een nationale beoordelingsschaal op basis van iemands dagelijkse bezigheden en sociale en zorgbehoeften.
Uitkeringen zijn middelenafhankelijk. In beginsel betalen ontvangers van de zorg zelf voor de verleende diensten, maar als zij geen inkomen hebben (en ook geen familielid dat verplicht en in staat is om hen te ondersteunen en verzorgen), zijn de diensten gratis.

Bijlage : Nuttige adressen en sites
Voor socialezekerheidskwesties met betrekking tot meer dan één EU-land kunt u een contactinstelling zoeken in de organendatabase die wordt bijgehouden door de Europese Commissie en staat op: http://ec.europa.eu/social-security-directory.
Vragen om inlichtingen over uitkeringen bij verzekering in twee of meer lidstaten kunt u richten tot:
Ministerie van Personeelszaken
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Arany János utca 6-8
1051 Budapest
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
Ministerie voor de Nationale Economie
Nemzetgazdasági Minisztérium
Honvéd utca 13-15
1054 Budapest
1373 Budapest Pf. 609.
http://www.ngm.gov.hu
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy
Nationale Zorgverzekeringskas
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OEP
Váci út 73/a
1139 Budapest
http://www.oep.hu
Centrale Administratie van Nationale Pensioenverzekering
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, ONYF
Visegrádi u. 49
1132 Budapest
http://www.onyf.hu
Nationaal Arbeidsbureau
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Kálvária tér 7
1089 Budapest
http://www.munka.hu
Hongaars Centraal Bureau voor de Statistiek
Központi Statisztikai Hivatal, KSH
Keleti Károly u. 5-7
1024 Budapest
Hongaarse Ministerie van Financiën
Magyar Államkincstár
Hold u. 4.
1054 Budapest
http://www.allamkincstar.gov.hu.
Overheidsorgaan voor de Controle van Financiële Instellingen
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Krisztina krt. 39
1013 Budapest

Bron: “Uw socialezekerheidsrechten in Hongarije”, , Europese Unie, juli 2012.
De Europese Commissie noch enige namens de Commissie handelende persoon aanvaardt welke aansprakelijkheid dan ook voor de wijze waarop de informatie in deze publicatie wordt gebruikt. Overneming met bronvermelding toegestaan.

DIT KAN U OOK INTERESSEREN:
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *